Artikel 1: Omschrijving  

1.1 Studerende: via de aanmelding worden de
afnemersbehoeften kenbaar gemaakt, geanalyseerd
& gecontroleerd en wordt er gekeken naar de haalbaarheid. Nadat SVS heeft
beoordeeld en is overtuigd van de aanmelding, vraagt SVS om een aanbetaling te
doen. Bij afronding van de stageprocedure betaald de student de overige
bemiddelingskosten. Wanneer SVS de student niet kan plaatsen bij een
stagebedrijf, retourneert SVS de aanbetaling minus €25,00 administratiekosten.
SVS werkt namelijk op een No-Cure-No-Pay basis, SVS biedt een serieus
stageverzoek op het moment dat de aanbetaling heeft plaatsgevonden.

De tarieven van de pakketten
staan vermeld op de website. Als er sprake is van een match bij het onderdeel solliciteren,
stuurt SVS jouw dossier door naar het bedrijf. Tijdens het plaatsingsprocedure
stuurt SVS via de mail uitnodigingen voor sollicitaties en eventueel skype
gesprekken met de bedrijven. Nadat er een overeenkomst heeft plaatsgevonden met
het bedrijf, is de volgende stap dat ook de school groen licht geeft. Op het
moment dat de stageplek en/of verblijf definitief is, worden de overeenkomsten
tussen de stagiair, school instelling en het bedrijf (digitaal) ondertekend.

1.2 Stagebedrijf: elke bevoegde organisatie waarmee SVS
contact heeft gehad met het voornemen een stageplek te verwezenlijken voor de
student binnen de organisatie. Bij de overeenstemming tussen de student en de
organisatie is SVS niet aansprakelijk. Onder overeenstemming valt werkuren,
stagedoel, houding van de student en eventuele beëindiging. SVS informeert
frequent bij de organisatie naar de motivering en verdienste van de student.
Eventueel bemiddelt SVS bij problemen tussen de organisatie en de student.

1.3 SVS: de bemiddelingsbureau draagt advies, informatie
en bemiddeling tussen student en stagebedrijf met als doel het verwezenlijken
van een stageplaats, waar beide partijen akkoord geven.

1.4 Externe organisatie: andere verstrekker die
complementair aan SVS leveren, onder de verstrekker valt reisorganisatie(s) en
accommodatie(s). SVS is niet aansprakelijk bij een overeenstemming tussen de
student en een externe organisatie.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van SVS: www.stageverblijfsuriname.nl  

2.2 De voorwaarden mogen
uitsluitend worden opgeslagen of geprint door met de rechtermuisknop op de tekst te
klikken en te kiezen voor afdrukken. De gehele voorwaarden kan worden geprint
of worden opgeslagen als PDF documentatie.

2.3 De algemene voorwaarden is
voortdurend op te vragen. Stuur een e-mail naar info@stageverblijfsuriname.nl 

2.4 De student die een overeenstemming
aangaat met SVS, gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de tarievenlijst
vermeldt op de website van SVS. Deze voorwaarden en de tarievenlijst zijn
bindend en exclusief. Mocht de student een klacht indienen die in controverse
is en afwijkt van de voorwaarden, wordt dit niet in behandeling genomen, zolang
dit niet schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

2.5 Zodra de student extra kosten
maakt bij de externe organisatie, is SVS niet aansprakelijk. SVS neemt geen
klachten in behandeling betreft de korting of betalingen, in geval de student
gebruik maakt van externe organisaties en van hun aanbod (zie artikel 1.3 en
1.4). Hieronder valt informatie over visa, betaling voor vervoer et cetera.

2.6 Onder geen clausule worden er
betalingen verricht aan de student, die een accommodatie of vervoer hebben
geregeld voordat een formele bevestiging is ontvangen van SVS.  Dit is het besluit van de student en draagt
bij aan het gehele kostenplaatje die verbonden zijn aan het vervroegd boeken
van externe organisaties voordat een formele bevestiging te hebben ontvangen
over de stageagenda.

Artikel 3: Procedure en officiële
overeenstemming

3.1.1 Wanneer de student via
diverse kanalen contact heeft opgenomen met SVS, zal SVS de student diverse
informatie verschaffen dat betrekking heeft met de inschrijving.

3.1.2 De informatie dat verschaft
wordt aan de student wordt gezien als een vrijblijvende offerte. SVS wijst de
student erop om de algemene voorwaarden goed door te nemen.

3.2.1 Voor vragen en opmerkingen
bij het doornemen van de voorwaarden kan de student voortdurend de vraag
stellen bij SVS. Dit kan door te e-mailen naar: info@stageverblijfsuriname.nl
of via het contactformulier op de website.

3.3 De student vult alle gedrukte
invulmodellen in naar waarheid en is aansprakelijk voor het correct invullen.
Eventuele wijzigingen kan de student doorgeven via info@stageverblijfsuriname.nl 

3.4 SVS adviseert de student ruim
voor startdatum van de stage in te schrijven via www.stageverblijfsuriname.nl. Bij
een korte termijn van 3 maanden voor startdatum, dient de student contact op te
nemen met SVS voor de mogelijkheden. Houd rekening met visumaanvragen,
procedure aanvraag en de verwerking. Zie voor meer informatie paragraaf
deadlines.

3.5.1 De student met een leeftijd
van 18 jaar of ouder kan zich via de website van SVS aanmelden.

3.5.2 Als de student nog geen 18 jaar is, dient hij of zij
toestemming te vragen aan een ouder of voogd. Daarbij dient de student
persoonlijk contact op te nemen met SVS.

3.5.3 Indien de 3.5.2 regel geldt,
zal de gehele procedure met de ouder of voogd worden besproken.

3.5.4 Indien de 3.5.2 regel geldt
dient één ouder of voogd te tekenen voor akkoord met de algemene voorwaarden
van SVS.

3.6 Als een student met een
vriend of vriendin inschrijft wordt dit gezien als twee losse inschrijvingen.
SVS geeft geen garantie dat beide studenten bij hetzelfde stagebedrijf stage
kan lopen. Bij plaatsing van één student, ontvangt diegene een eindfactuur. Zie
hiervoor artikel 10 voor meer informatie met betrekking tot de
eindfactuur. 

3.7 De student dient de gehele periode
beschikbaar te zijn voor sollicitaties. De afspraak wordt in overleg met de
student en stagebedrijf ingepland. Houd rekening met onder andere het tijdsverschil.
SVS probeert een geschikt moment te vinden voor beide partijen.

Artikel 4: Bekwaamheid proces

4.1.1 Het intern proces richt
zich op de kwalificatieproces van SVS en hangt af van de kwaliteit en inhoud
van de inschrijving. Onder inschrijving kan het inschrijfformulier, cv en
motivatiebrief worden verstaan.

4.1.2 SVS kan de student benaderen
voor eventuele vragen over de nodige competenties die de student bezit.

4.1.3 De selectienorm betreft
onder andere de collectieve beoordelingsnorm middels schoolgraad en
universiteitsraad, stages en werkervaring.

4.2 Als de student niet beschikt over
kwaliteitsgraad, dan staakt SVS de bemiddeling en zal de procedure worden
beëindigd. SVS stelt de student op de hoogte.

4.3.1 Indien de student over de
juiste kwaliteiten beschikt, maar de inschrijving is incompleet, dan  zal SVS contact opnemen met de student.

4.3.2 Zodra de student is
goedgekeurd bij het bekwaamheid proces, wordt de inschrijvingsproces voortgezet
en stuurt SVS de aanbetalingsfactuur. De enige overeenstemming dat plaatsvindt,
is tussen de student en SVS.

4.4.1 SVS is toelaatbaar om het
inschrijfmateriaal in het systeem te zetten en kleine aanpassingen door te
voeren met het doel om het bemiddelingsproces te verbeteren. SVS zal dit normaliter
bespreken met de student.

4.4.2 SVS zal de fundamentele
controle van de inschrijfmaterialen uitvoeren na voldoening van de betaling
zoals vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden en zie ook artikel
6.2.2. 

Artikel 5: Aanbetaling

5.1 Zodra SVS heeft bevestigd dat
de student zich heeft gerechtigd voor bemiddeling wordt er een mail met
aanbetalingsfactuur verstuurd.

5.2.1 De aanbetalingsfactuur
bestaat uit – de plaats Paramaribo – gekozen pakket.  Het bedrag moet worden voldaan op het
rekeningnummer en ten name van de informatie die op de factuur aangegeven
is.  

5.2.2 Een bouwsteen van de
aanbetaling is de administratiekosten. De kosten bedragen € 25,00 en is
non-refundable.

5.3.1 De aanbetaling is pas
voldaan als SVS de gehele aanbetalingsbedrag ontvangen heeft.

5.3.2 Bij het voldaan van de
aanbetaling gaat de student akkoord met de overeenstemming en bemiddeling van
de stage door SVS.

5.3.3 Bij het voldoen aan de
aanbetaling geeft de student wederom akkoord op de voorwaarden.

5.3.4 De bemiddelingsprocedure
gaat formeel van start. Vanaf dat moment heeft SVS 10 weken de tijd om een
stage te vinden. Zie voor meer informatie artikel 6 deadline.

5.4 SVS zal op de eindfactuur de
aanbetaling in vermindering brengen. Zie meer informatie onder punt aanbetaling
en eindfactuur.

Artikel 6: Deadline

6.2.1 De sluitingstermijn van SVS
duurt minimaal 10 werkweken.  Mits er een
afspraak is gemaakt voor een kortere sluitingstermijn tussen de student en SVS.
Hier wordt gebruikgemaakt van schriftelijke regels.

6.2.2 Zodra de aanbetaling binnen
is bij SVS gaat de sluitingstermijn van 10 werkweken in. Daarbij dient de
student de schrijfmaterialen op orde te zijn.

6.3 De student heeft de
mogelijkheid om de sluitingstermijn voor een langere tijd vast te houden. Dit
geeft meer ruimte voor SVS voor het verwezenlijken van de perfecte stage.  

6.4 Bij SVS gaat er enige tijd
overheen voor het vinden van de perfecte stage dat voldoet aan de wensen.

Artikel 7: Aanbetaling (niet) retourneren

7.1.1 Mits SVS geen stage kan
verwezenlijken voor de student binnen de afgesproken sluitingstermijn die de
student heeft aangegeven via de aanmelding, zal de gehele aanbetaling worden
geretourneerd minus de administratiekosten € 25,00.

7.1.2 In geval de desbetreffende
school de stage niet instemt, gaat SVS door met het zoeken van een stage. De
student dient SVS een schriftelijke verklaring te geven met daarbij de reden van
de afkeuring. De sluitingstermijn wordt opgeschort met een aantal dagen. Zodra
de sluitingstermijn niet haalbaar is, zal de student de gehele aanbetaling
ontvangen minus €25,00 administratiekosten. Dit geldt ook bij de eindfactuur.

7.1.3 Als de student het proces beëindigd
bij SVS wegens familieomstandigheden, zoals het overlijden van een bloedverwant
in de 1e of 2de graad, zal SVS de gehele aanbetaling retourneren minus aftrek van
€25,00. De student dient een schriftelijke verklaring te sturen naar SVS en
daarbij het voorleggen van het bewijs.

7.1.4 Zodra de aanbetaling wordt
geretourneerd zal de student zijn/haar persoons- en bankgegevens binnen 5 weken
doorverwijzen zodat SVS de aanbetaling kan transfereren.

7.2.1 In geval de sluitingstermijn
vervalt, zal SVS en de student nieuwe afspraken maken en wordt er een nieuwe
sluitingstermijn bepaalt. De student heeft geen recht meer op de retournering
van de aanbetaling.

7.2.2 De aanbetaling wordt niet
geretourneerd als de student zich afhaakt om persoonlijke omstandigheden.

7.2.3 Indien er sprake is van een
sluitingstermijn dat korter is dan 10 weken waarbij er geen stage is gevonden,
zal de student de aanbetaling niet ontvangen tenzij er een schriftelijk
overeenstemming is. Bij verlenging van de sluitingstermijn zal de student niet
in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling.

7.2.4 Er is een kans dat de
student de gevonden stageplaats afwijst. Eén van de redenen kan zijn dat het
niet aansluit bij de desbetreffende opleiding. SVS zal dan een andere
aanbieding doen voor de student.

7.2.5 Bij de eerste afwijzing van
stage maar voldeed wel aan de wensen zal SVS doorzoeken naar een stage. In geval
de student een tweede keer een stage afwijst, maar het voldeed aan de wensen
zal de student niet in aanmerking komen voor het retourneren van de
aanbetaling.

7.2.6 Wanneer de student zich
uitschrijft bij SVS zal die niet in aanmerking komen voor het retourneren van
de aanbetaling.

7.2.7 Zodra het stagebedrijf de
student afwijst in verband met de geringe kwaliteiten, wordt de aanbetaling
niet geretourneerd. SVS heeft geen invloed op de inhoudelijke gedeelte. SVS zal
op zoek gaan naar een geschikte stageplaats.

7.3 Zodra de student akkoord
heeft gegeven voor een stageplek, komt hij/zij niet meer in aanmerking voor het
retourneren van de aanbetaling.

7.4 Wanneer de student de
bemiddelingsproces verlengt zal er geen korting worden verstrekt nadat de
sluitingstermijn is overschreden.

7.5 Wanneer de student recht heeft
op de aanbetaling zal dit binnen 30 dagen terug ontvangen nadat SVS de
persoons- en bankgegevens heeft ontvangen.

7.6 De student heeft geen recht op het retourneren
van de aanbetaling bij twee afgewezen stageplaatsen bij twee gedane interviews.

Artikel 8: stopzetten of op pauze zetten van de
overeenstemming

8.1 Zodra de student niet binnen
maximaal 3 dagen reageert na het laatste contactmoment vanuit SVS of de
mogelijke stageverlener zal er schriftelijk of persoonlijk worden besproken
over het stopzetten van de overeenstemming. In dit geval, zal de student niet
in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling. Dit geldt ook bij de
gestelde datum van de sluitingsdatum.

8.2 Mits de student aangeeft dat
hij/zij voor een vastgestelde periode slecht bereikbaar zal zijn, worden er
schriftelijke afspraken gemaakt tussen de student en SVS. Dit dient de student
zo spoedig mogelijk aan te geven bij SVS. Aantal voorbeelden: vakanties of
ziektes. Als de student herhaaldelijk en zonder enige reden afwezig is voor
sollicitatiegesprekken zal SVS de aanbetaling niet uitbetalen. Hiervoor wordt
de student schriftelijk ingelicht.

8.3 SVS zal de student inlichten
bij het eerder stopzetten bij een overeenstemming en zal een reden noemen dan
genoemde redenen van de algemene voorwaarden. SVS zal samen met de student
bespreken wat de nadere stappen zijn van het proces. De student komt niet
aanmerking voor de aanbetaling en zal de overeenstemming beëindigd worden
tenzij het schriftelijk is besproken.

8.4 SVS rekent erop dat de
student zich inzet en heeft een beroepsmatige houding. SVS heeft het recht om
de overeenstemming te beëindigen indien de student een slechte motivatie heeft
en daarbij niet reageert op ingeplande sollicitaties. Wanneer SVS hoort van
stagebedrijven dat de motivatie en/of attitude ontbreekt bij de student zal er
contact worden opgenomen en wordt de verdere procedure besproken. Bij
beëindiging van overeenstemming zal de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Artikel 9: Afkeuring stage

9.1 SVS is dé specialist naar het
zoeken van een geschikte stage voor de student. In geval de student een stage
afwijst dient hij/zij een duidelijke reden te geven bij SVS. Hierna volgt een
tweede suggestie voor stage.

9.2 SVS verstaat onder een geschikte
stage de richting van de stage, de afdeling, werkzaamheden en het aantal uren.
SVS wil dit laten overeenkomen met de wensen van de student. Onderstaande
regels worden niet gezien als een geldige reden om een stage af te wijzen. Als
de student een stage afwijst vervalt het recht van de aanbetaling afwijking van
de eerst aangereikte stage. SVS zal echter gericht zoeken naar de perfecte stage.

 • Stagevergoeding.
 • De
  omgeving van het stagebedrijf. 
 • De
  reistijd.
 • Uitvoering
  van activiteiten in het weekend of avonden.
 • De
  sector van de stage.
 • Tekortkoming
  van andere stagiaires in het stagebedrijf.
 • Laattijdig
  van begeleiders van een sollicitatiegesprek.

Artikel 10: Eindfactuur

10.1.1 De student ontvangt de
eindfactuur nadat er een schriftelijke bevestiging is van de stage en de
acceptatie van de stagiaire. In de eindfactuur wordt de aanbetaling in
vermindering gebracht.

10.1.2 Wanneer de stageplek is goedgekeurd door de
desbetreffende school wordt er een eindfactuur verstuurd naar de student. Bij
afwijzing zal SVS een

tweede suggestie aanbieden aan de
student dat geschikt is naar de wensen van de student en de vastgestelde eisen
van de school.

10.1.3 In geval bij artikel
10.1.2 geen geschikte stage heeft plaatsgevonden geldt de voorwaarden in zoals
beschreven in artikel 7. 

10.2 Tenzij SVS en de student
anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na verzending van
de factuur vanuit SVS te worden betaald.

10.3.1 Nadat er een derde
aanmaning is verlopen zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Deze brengt
extra kosten met zich mee die wettelijk bepaald zijn en in rekening wordt
gebracht bij de student.

10.3.2 Na de aanbetaling zal SVS
het stagebedrijf inlichten over de gang van zaken. In geval het stagebedrijf
besluit de stage te beëindigen naar aanleiding van de informatie, komt de
student niet in aanmerking voor het ontvangen van de aanbetaling.

10.3.3 Wanneer de student zelf de
stage annuleert voor het betalen van de eindfactuur is de dienst geleverd. SVS
zal 75% van de eindfactuur in rekening brengen bij de desbetreffende student.

10.3.4 Indien de student de
factuur heeft voldaan maar heeft voor aanvang van de stage besloten de stage te
annuleren als gevolg van persoonlijke omstandigheden, zoals overlijden van een
naasten, zal SVS de gehele factuur retourneren onder aftrek van de aanbetaling.
De student dient een schriftelijke verklaring af te leggen bij SVS. SVS heeft
het recht om te beoordelen van de inschrijf documenten.

10.3.5 Indien de student de
factuur heeft voldaan, maar heeft voor aanvang van de stage besloten de stage
te annuleren, als gevolg van een ander dan de bovenstaande genoemde motieven is
het aan SVS om vast te stellen of de student in aanmerking komt voor een
restitutie van de eindfactuur.

10.3.6 De student dient alsnog de
eindfactuur te betalen als de sluitingsdatum op de inschrijf document is
verstreken. SVS geeft geen korting bij het behalen van de sluitingsdatum.

Artikel 11: Reisdocumenten

11.1 De student heeft een eigen
verantwoordelijkheid om voor aanvang van de stage de juiste reisdocumenten in
bezit te hebben, zoals legitimatie, MKV-visum en bewijs van de vaccinaties. SVS
zal de student de gewenste informatie verschaffen over voorwaarden documenten,
maar de aanvraag, het financiering en het op tijd verkrijgen van de documenten
val onder de aansprakelijkheid van de student.

11.2 De student is zelf
aansprakelijk voor de mogelijkheid van het niet afreizen of het verlengen door
tekortkoming van de juiste documenten.

11.3 SVS is een
stagebemiddelingsbureau. SVS is altijd op de hoogte van de laatste visum
regelingen van stageland Suriname. Maar SVS kan dit niet 100% garanderen. SVS
adviseert de student zich goed in te lezen over de visumaanvraag van de
desbetreffende stageland op de website van de consulaat.

Artikel 12: Contract bedrijf/student

12.1 SVS ondersteunt zowel de student als het
stagebedrijf omtrent het tekenen van contracten.

12.2 Stagecontract wordt getekend
door student, stagebedrijf en vaak door school. SVS is niet verantwoordelijk
voor inhoudelijke gedeelte van het contract die door het stagebedrijf en/of
student is besproken. 

12.3 De student dient SVS op de
hoogte te stellen in verband met eventuele wijzigingen in het contract.

12.4 In geval er een grote
wijziging plaatsvindt buiten de tekortkoming van student en/of SVS zal SVS een
prioriteit stellen voor het zoeken van een nieuwe stage voor de student. Onder
wijzigingen wordt onder andere verstaan:

 • Stagebedrijf
  gaat failliet.
 • Stagebedrijf
  beëindigt onverwacht de stage.

12.5 SVS is niet aansprakelijk
voor de wijzigingen die in het contract worden aangebracht door het
stagebedrijf, school of de student. SVS zal te allen tijde zoeken naar een geschikte
oplossing.

 1. In
  geval dat SVS onjuiste informatie heeft verschaft aan de student, komt de
  student in aanmerking voor het terugstorten van de aanbetaling.
 1. In
  geval van 12.6.1 regel dient student SVS direct op de hoogte te stellen van de wijziging/tekortkoming.
 1. SVS
  krijgt minimaal twee weken de tijd voor het vinden van een nieuwe stage en
  daarbij wordt er afgesproken met de student over een vergoeding van de aanbetaling.

12.7 De student is zelf
aansprakelijk voor de wijzigingen die men zelf aanbrengt in de stage. De student
heeft geen recht op vergoeding. Daarbij wordt de overeenstemming tussen student
en SVS na wijziging beëindigd. De student dient SVS op de hoogte te stellen van
de wijziging want SVS wil de student te allen tijden helpen.

12.8.1 Indien de student minder
dan 4 weken na aanvang van de stage wil overstappen, dient dit worden overlegt
met SVS. SVS krijgt de kans voor het zoeken naar een nieuwe stage. SVS raad af
om een stage te stoppen voordat er een nieuw stage is gevonden door SVS. SVS
helpt onder bepaalde gelegenheid met het vinden van een nieuwe stage
zoals: 

 • Voortkomen
  van meer stagiaires dan begeleiders.
 • Voortkomen
  van intimidatie of discriminatie.
 • De
  student wordt ergens anders ingezet dan afgesproken zonder enige uitzicht op de
  besproken functie.

Indien de student na 4 weken na
aanvang van de stage wil overstappen, dient dit worden overlegt met SVS. SVS
krijgt de kans voor het zoeken naar een nieuwe stage. SVS raad af om een stage
te stoppen voordat er een nieuw stage is gevonden door SVS. SVS wil voor de
student bemiddelen mits de student al contact heeft opgenomen met SVS over de
motief van waarom hij/zij wil overstappen en SVS vindt dit een rechtsgeldige
motief. Uiteraard ook als er sprake is van discriminatie of intimidatie.

Artikel 13: Beëindiging contract door het
stagebedrijf

13.1 Indien het stagebedrijf het
contract tussen de organisatie en de student beëindigt als gevolg van attitude
of niveau van de student, SVS is niet aansprakelijk en heeft geen verdere
verplichting meer. De contracten evenals de reden voor het ontslag vallen onder
de verantwoordelijkheid van de twee partijen die het contract hebben
ondertekend. Hiervoor is er geen mogelijkheid tot terugbetalingen vanuit SVS.

13.2 In geval het stagebedrijf het contract voortijdig
beëindigt tussen de organisatie en de student op grond van interne motieven en
niet op grond van

attitude van de student, zal SVS
proberen naar het zoeken van een soortgelijke stage en het ook verwezenlijken
voor de student. Er zitten geen extra kosten aan verbonden noch kan SVS
aansprakelijk worden gesteld.

13.3 In geval dat het
stagebedrijf voorneemt het contract te beëindigen of te annuleren door toedoen
van de student en de student wil dat SVS opzoek gaat naar een nieuwe stage.
Hiervoor gaat de bemiddelingsproces opnieuw van start met de daarbij behorende
kosten zoals vermeld op de website van SVS. De student hoeft niet opnieuw de
administratiekosten van €25,00 euro te betalen.

Artikel 14: SVS

14.1 SVS is een
bemiddelingsbureau. De tarieven die SVS handhaaft bestaat uit het middelen van
stage en/of huisvesting. SVS biedt extra service aan zoals informatie van het
visum, stage, huisvesting etc. Daarbij is de student zelf verantwoordelijk voor
het inlichten van informatie over bijkomende zaken zoals de visumaanvraag.

14.2.1 In de periode dat SVS druk
bezig is met de bemiddeling, accepteert SVS geen verantwoordelijkheid voor
enige wettelijke consequenties of aansprakelijkheid die voortkomt uit de
overeenstemming met SVS. 

14.2.2 SVS is niet aansprakelijk
voor afspraken die tussen school, de student en het stagebedrijf zijn gemaakt
en voor de functie als bemiddelaar tussen deze partijen. SVS is niet
aansprakelijk voor de extra kosten dat de student maakt.

14.3 SVS kan niet 100% garantie
geven voor het verwezenlijken van een stage voor de student. Circa 95% van de
ingeschreven studenten krijgt een stageplaats dat voldoet aan de wensen van de student.

14.4.1 In geval dat de
bemiddeling niet volbracht wordt gaat paragraaf artikel 7 aanbetalingen (niet)
retourneren van kracht.

14.4.2 SVS is niet aansprakelijk
voor de gevolgen dat er ontstaat bij het niet verwezenlijken van de bemiddeling.

14.4.3 SVS is niet aansprakelijk
voor het verschaffen van de onjuiste informatie over het stagebedrijf en/of
student.

14.5 Alle klachten met betrekking
tot de stage moeten direct worden gemeld aan SVS. SVS neemt de klachten serieus
en zal een hoge prioriteit stellen en daarnaar handelen volgens de algemene voorwaarden.

14.6 Indien de student het werk
van SVS belemmert door bijvoorbeeld het verstrekken van onjuiste informatie of
het doelbewust verstoren van de werkzaamheden, kan SVS hiervoor extra kosten
boven op de eindfactuur berekenen. SVS bepaald de hoogte van de extra kosten.

14.7 Indien de stage niet wordt
goedgekeurd door de desbetreffende opleiding van de student door het niet juist
en/of tijdig communiceren van de stageplek en/of de overeenstemming met SVS zal
de student geen recht hebben op een vergoeding.

14.8 Als de student de
contactgegevens van de stagebedrijven gebruikt voor eigen rendement of delen
met derden, heeft SVS recht op kosten van een complete stagebemiddeling alsook
de kosten van de geleden schade door te berekenen aan de student.

14.9 SVS heeft het recht om
foto´s/video´s via social media te gebruiken voor

promotiedoeleinden,
offline én online. De bezitter heeft het recht om te vragen de foto/video weer
offline te halen of in de toekomst niet meer te gebruiken. SVS zal de
foto/video direct uit het systeem halen. De bezitter heeft geen recht op
onkosten of vergoeding met betrekking tot materiaal.

De algemene voorwaarden zijn te
raadplegen op de website: www.stageverblijfsuriname.nl  

Deze voorwaarden kan je ook opvragen via info@stageverblijfsuriname.nl