Algemene voorwaarden: Stage en Verblijf Suriname Artikel 1: Omschrijving

1.1 Studerende: via de aanmelding worden de afnemersbehoeften kenbaar gemaakt, geanalyseerd & gecontroleerd en wordt er gekeken naar de haalbaarheid. Nadat SVS heeft beoordeeld en is overtuigd van de aanmelding, vraagt SVS om een aanbetaling te doen. Bij afronding van de stageprocedure betaald de student de overige bemiddelingskosten. Wanneer SVS de student niet kan plaatsen bij een stagebedrijf, retourneert SVS de aanbetaling minus €25,00 administratiekosten. SVS werkt namelijk op een No-Cure-No-Pay basis, SVS biedt een serieus stageverzoek op het moment dat de aanbetaling heeft plaatsgevonden.

De tarieven van de pakketten staan vermeld op de website. Als er sprake is van een match bij het onderdeel solliciteren, stuurt SVS jouw dossier door naar het bedrijf. Tijdens het plaatsingsprocedure stuurt SVS via de mail uitnodigingen voor sollicitaties en eventueel skype gesprekken met de bedrijven. Nadat er een overeenkomst heeft plaatsgevonden met het bedrijf, is de volgende stap dat ook de school groen licht geeft. Op het moment dat de stageplek en/of verblijf definitief is, worden de overeenkomsten tussen de stagiair, school instelling en het bedrijf (digitaal) ondertekend.

1.2 Stagebedrijf: elke bevoegde organisatie waarmee SVS contact heeft gehad met het voornemen een stageplek te verwezenlijken voor de student binnen de organisatie. Bij de overeenstemming tussen de student en de organisatie is SVS niet aansprakelijk. Onder overeenstemming valt werkuren, stagedoel, houding van de student en eventuele beëindiging. SVS informeert frequent bij de organisatie naar de motivering en verdienste van de student. Eventueel bemiddelt SVS bij problemen tussen de organisatie en de student.

1.3 SVS: de bemiddelingsbureau draagt advies, informatie en bemiddeling tussen student en stagebedrijf met als doel het verwezenlijken van een stageplaats, waar beide partijen akkoord geven.

1.4 Externe organisatie: andere verstrekker die complementair aan SVS leveren, onder de verstrekker valt reisorganisatie(s) en accommodatie(s). SVS is niet aansprakelijk bij een overeenstemming tussen de student en een externe organisatie.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van SVS:

www.stageverblijfsuriname.nl  

2.2 De voorwaarden mogen uitsluitend worden opgeslagen of geprint door met de rechtermuisknop op de tekst te klikken en te kiezen voor afdrukken. De gehele voorwaarden kan worden geprint of worden opgeslagen als PDF documentatie.

2.3 De algemene voorwaarden is voortdurend op te vragen. Stuur een e-mail naar info@stageverblijfsuriname.nl 

2.4 De student die een overeenstemming aangaat met SVS, gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de tarievenlijst vermeldt op de website van SVS. Deze voorwaarden en de tarievenlijst zijn bindend en exclusief. Mocht de student een klacht indienen die in controverse is en afwijkt van de voorwaarden, wordt dit niet in behandeling genomen, zolang dit niet schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

2.5 Zodra de student extra kosten maakt bij de externe organisatie, is SVS niet aansprakelijk. SVS neemt geen klachten in behandeling betreft de korting of betalingen, in geval de student gebruik maakt van externe organisaties en van hun aanbod (zie artikel 1.3 en 1.4). Hieronder valt informatie over visa, betaling voor vervoer et cetera.

2.6 Onder geen clausule worden er betalingen verricht aan de student, die een accommodatie of vervoer hebben geregeld voordat een formele bevestiging is ontvangen van SVS.  Dit is het besluit van de student en draagt bij aan het gehele kostenplaatje die verbonden zijn aan het vervroegd boeken van externe organisaties voordat een formele bevestiging te hebben ontvangen over de stageagenda.

 

Artikel 3: Procedure en officiele overeenstemming

3.1.1 Wanneer de student via diverse kanalen contact heeft opgenomen met SVS, zal SVS de student diverse informatie verschaffen dat betrekking heeft met de inschrijving.

3.1.2 De informatie dat verschaft wordt aan de student wordt gezien als een vrijblijvende offerte. SVS wijst de student erop om de algemene voorwaarden goed door te nemen.

3.2.1 Voor vragen en opmerkingen bij het doornemen van de voorwaarden kan de student voortdurend de vraag stellen bij SVS. Dit kan door te e-mailen naar: info@stageverblijfsuriname.nl of via het contactformulier op de website.

3.3 De student vult alle gedrukte invulmodellen in naar waarheid en is aansprakelijk voor het correct invullen. Eventuele wijzigingen kan de student doorgeven via info@stageverblijfsuriname.nl 

3.4 SVS adviseert de student ruim voor startdatum van de stage in te schrijven via www.stageverblijfsuriname.nl. Bij een korte termijn van 3 maanden voor startdatum, dient de student contact op te nemen met SVS voor de mogelijkheden. Houd rekening met visumaanvragen, procedure aanvraag en de verwerking. Zie voor meer informatie paragraaf deadlines.

3.5.1 De student met een leeftijd van 18 jaar of ouder kan zich via de website van SVS aanmelden.

3.5.2 Als de student nog geen 18 jaar is, dient hij of zij toestemming te vragen aan een ouder of voogd. Daarbij dient de student persoonlijk contact op te nemen met SVS.

3.5.3 Indien de 3.5.2 regel geldt, zal de gehele procedure met de ouder of voogd worden besproken.

3.5.4 Indien de 3.5.2 regel geldt dient één ouder of voogd te tekenen voor akkoord met de algemene voorwaarden van SVS.

3.6 Als een student met een vriend of vriendin inschrijft wordt dit gezien als twee losse inschrijvingen. SVS geeft geen garantie dat beide studenten bij hetzelfde stagebedrijf stage kan lopen. Bij plaatsing van één student, ontvangt diegene een eindfactuur. Zie hiervoor artikel 10 voor meer informatie met betrekking tot de eindfactuur. 

3.7 De student dient de gehele periode beschikbaar te zijn voor sollicitaties. De afspraak wordt in overleg met de student en stagebedrijf ingepland. Houd rekening met onder andere het tijdsverschil. SVS probeert een geschikt moment te vinden voor beide partijen.

 

Artikel 4: Bekwaamheid proces

4.1.1 Het intern proces richt zich op de kwalificatieproces van SVS en hangt af van de kwaliteit en inhoud van de inschrijving. Onder inschrijving kan het inschrijfformulier, cv en motivatiebrief worden verstaan.

4.1.2 SVS kan de student benaderen voor eventuele vragen over de nodige competenties die de student bezit.

4.1.3 De selectienorm betreft onder andere de collectieve beoordelingsnorm middels schoolgraad en universiteitsraad, stages en werkervaring.

4.2 Als de student niet beschikt over kwaliteitsgraad, dan staakt SVS de bemiddeling en zal de procedure worden beëindigd. SVS stelt de student op de hoogte.

4.3.1 Indien de student over de juiste kwaliteiten beschikt, maar de inschrijving is incompleet, dan  zal SVS contact opnemen met de student.

4.3.2 Zodra de student is goedgekeurd bij het bekwaamheid proces, wordt de inschrijvingsproces voortgezet en stuurt SVS de aanbetalingsfactuur. De enige overeenstemming dat plaatsvindt, is tussen de student en SVS.

4.4.1 SVS is toelaatbaar om het inschrijfmateriaal in het systeem te zetten en kleine aanpassingen door te voeren met het doel om het bemiddelingsproces te verbeteren. SVS zal dit normaliter bespreken met de student.

4.4.2 SVS zal de fundamentele controle van de inschrijfmaterialen uitvoeren na voldoening van de betaling zoals vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden en zie ook artikel 6.2.2. 

 

Artikel 5: Aanbetaling

5.1 Zodra SVS heeft bevestigd dat de student zich heeft gerechtigd voor bemiddeling wordt er een mail met aanbetalingsfactuur verstuurd.

5.2.1 De aanbetalingsfactuur bestaat uit – de plaats Paramaribo – gekozen pakket.  Het bedrag moet worden voldaan op het rekeningnummer en ten name van de informatie die op de factuur aangegeven is.  

5.2.2 Een bouwsteen van de aanbetaling is de administratiekosten. De kosten bedragen € 25,00 en is non-refundable.

5.3.1 De aanbetaling is pas voldaan als SVS de gehele aanbetalingsbedrag ontvangen heeft.

5.3.2 Bij het voldaan van de aanbetaling gaat de student akkoord met de overeenstemming en bemiddeling van de stage door SVS.

5.3.3 Bij het voldoen aan de aanbetaling geeft de student wederom akkoord op de voorwaarden.

5.3.4 De bemiddelingsprocedure gaat formeel van start. Vanaf dat moment heeft SVS 10 weken de tijd om een stage te vinden. Zie voor meer informatie artikel 6 deadline.

5.4 SVS zal op de eindfactuur de aanbetaling in vermindering brengen. Zie meer informatie onder punt aanbetaling en eindfactuur.

 

Artikel 6: Deadline

6.2.1 De sluitingstermijn van SVS duurt minimaal 10 werkweken.  Mits er een afspraak is gemaakt voor een kortere sluitingstermijn tussen de student en SVS. Hier wordt gebruikgemaakt van schriftelijke regels.

6.2.2 Zodra de aanbetaling binnen is bij SVS gaat de sluitingstermijn van 10 werkweken in. Daarbij dient de student de schrijfmaterialen op orde te zijn.

6.3 De student heeft de mogelijkheid om de sluitingstermijn voor een langere tijd vast te houden. Dit geeft meer ruimte voor SVS voor het verwezenlijken van de perfecte stage.  

6.4 Bij SVS gaat er enige tijd overheen voor het vinden van de perfecte stage dat voldoet aan de wensen.

 

 

 Artikel 7: Aanbetaling (niet) retourneren

7.1.1 Mits SVS geen stage kan verwezenlijken voor de student binnen de afgesproken sluitingstermijn die de student heeft aangegeven via de aanmelding, zal de gehele aanbetaling worden geretourneerd minus de administratiekosten € 25,00.

7.1.2 In geval de desbetreffende school de stage niet instemt, gaat SVS door met het zoeken van een stage. De student dient SVS een schriftelijke verklaring te geven met daarbij de reden van de afkeuring. De sluitingstermijn wordt opgeschort met een aantal dagen. Zodra de sluitingstermijn niet haalbaar is, zal de student de gehele aanbetaling ontvangen minus €25,00 administratiekosten. Dit geldt ook bij de eindfactuur.

7.1.3 Als de student het proces beëindigd bij SVS wegens familieomstandigheden, zoals het overlijden van een bloedverwant in de 1e of 2de graad, zal SVS de gehele aanbetaling retourneren minus aftrek van €25,00. De student dient een schriftelijke verklaring te sturen naar SVS en daarbij het voorleggen van het bewijs.

7.1.4 Zodra de aanbetaling wordt geretourneerd zal de student zijn/haar persoons- en bankgegevens binnen 5 weken doorverwijzen zodat SVS de aanbetaling kan transfereren.

7.2.1 In geval de sluitingstermijn vervalt, zal SVS en de student nieuwe afspraken maken en wordt er een nieuwe sluitingstermijn bepaalt. De student heeft geen recht meer op de retournering van de aanbetaling.

 7.2.2 De aanbetaling wordt niet geretourneerd als de student zich afhaakt om persoonlijke omstandigheden.

7.2.3 Indien er sprake is van een sluitingstermijn dat korter is dan 10 weken waarbij er geen stage is gevonden, zal de student de aanbetaling niet ontvangen tenzij er een schriftelijk overeenstemming is. Bij verlenging van de sluitingstermijn zal de student niet in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling.

7.2.4 Er is een kans dat de student de gevonden stageplaats afwijst. Eén van de redenen kan zijn dat het niet aansluit bij de desbetreffende opleiding. SVS zal dan een andere aanbieding doen voor de student.

7.2.5 Bij de eerste afwijzing van stage maar voldeed wel aan de wensen zal SVS doorzoeken naar een stage. In geval de student een tweede keer een stage afwijst, maar het voldeed aan de wensen zal de student niet in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling.

7.2.6 Wanneer de student zich uitschrijft bij SVS zal die niet in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling.

7.2.7 Zodra het stagebedrijf de student afwijst in verband met de geringe kwaliteiten, wordt de aanbetaling niet geretourneerd. SVS heeft geen invloed op de inhoudelijke gedeelte. SVS zal op zoek gaan naar een geschikte stageplaats.

7.3 Zodra de student akkoord heeft gegeven voor een stageplek, komt hij/zij niet meer in aanmerking voor het retourneren van de aanbetaling.

7.4 Wanneer de student de bemiddelingsproces verlengt zal er geen korting worden verstrekt nadat de sluitingstermijn is overschreden.

7.5 Wanneer de student recht heeft op de aanbetaling zal dit binnen 30 dagen terug ontvangen nadat SVS de persoons- en bankgegevens heeft ontvangen.

7.6 De student heeft geen recht op het retourneren van de aanbetaling bij twee afgewezen stageplaatsen bij twee gedane interviews.

 Artikel 8: stopzetten of op pauze zetten van de overeenstemming

8.1 Zodra de student niet binnen maximaal 3 dagen reageert na het laatste contactmoment vanuit SVS of de mogelijke stageverlener zal er schriftelijk of persoonlijk worden besproken over het stopzetten van de overeenstemming. In dit geval, zal de student niet in aanmerking komen voor het retourneren van de aanbetaling. Dit geldt ook bij de gestelde datum van de sluitingsdatum.

8.2 Mits de student aangeeft dat hij/zij voor een vastgestelde periode slecht bereikbaar zal zijn, worden er schriftelijke afspraken gemaakt tussen de student en SVS. Dit dient de student zo spoedig mogelijk aan te geven bij SVS. Aantal voorbeelden: vakanties of ziektes. Als de student herhaaldelijk en zonder enige reden afwezig is voor sollicitatiegesprekken zal SVS de aanbetaling niet uitbetalen. Hiervoor wordt de student schriftelijk ingelicht.

8.3 SVS zal de student inlichten bij het eerder stopzetten bij een overeenstemming en zal een reden noemen dan genoemde redenen van de algemene voorwaarden. SVS zal samen met de student bespreken wat de nadere stappen zijn van het proces. De student komt niet aanmerking voor de aanbetaling en zal de overeenstemming beëindigd worden tenzij het schriftelijk is besproken.

8.4 SVS rekent erop dat de student zich inzet en heeft een beroepsmatige houding. SVS heeft het recht om de overeenstemming te beëindigen indien de student een slechte motivatie heeft en daarbij niet reageert op ingeplande sollicitaties. Wanneer SVS hoort van stagebedrijven dat de motivatie en/of attitude ontbreekt bij de student zal er contact worden opgenomen en wordt de verdere procedure besproken. Bij beëindiging van overeenstemming zal de aanbetaling niet worden geretourneerd.

 

Artikel 9: Afkeuring stage

9.1 SVS is dé specialist naar het zoeken van een geschikte stage voor de student. In geval de student een stage afwijst dient hij/zij een duidelijke reden te geven bij SVS. Hierna volgt een tweede suggestie voor stage.

9.2 SVS verstaat onder een geschikte stage de richting van de stage, de afdeling, werkzaamheden en het aantal uren. SVS wil dit laten overeenkomen met de wensen van de student. Onderstaande regels worden niet gezien als een geldige reden om een stage af te wijzen. Als de student een stage afwijst vervalt het recht van de aanbetaling afwijking van de eerst aangereikte stage. SVS zal echter gericht zoeken naar de perfecte stage.

 •    Stagevergoeding
 •    De omgeving van het stagebedrijf
 •    De reistijd
 •    Uitvoering van activiteiten in het weekend of avonden
 •    De sector van de stage
 •    Tekortkoming van andere stagiaires in het stagebedrijf
 •    Laattijdig van begeleiders van een sollicitatiegesprek

  Artikel 10: Eindfactuur

10.1.1 De student ontvangt de eindfactuur nadat er een schriftelijke bevestiging is van de stage en de acceptatie van de stagiaire. In de eindfactuur wordt de aanbetaling in vermindering gebracht.

10.1.2 Wanneer de stageplek is goedgekeurd door de desbetreffende school wordt er een eindfactuur verstuurd naar de student. Bij afwijzing zal SVS een tweede suggestie aanbieden aan de student dat geschikt is naar de wensen van de student en de vastgestelde eisen van de school.

10.1.3 In geval bij artikel 

10.1.2 geen geschikte stage heeft plaatsgevonden geldt de voorwaarden in zoals beschreven in artikel 7. 

10.2 Tenzij SVS en de student anders is overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na verzending van de factuur vanuit SVS te worden betaald.

10.3.1 Nadat er een derde aanmaning is verlopen zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Deze brengt extra kosten met zich mee die wettelijk bepaald zijn en in rekening wordt gebracht bij de student.

10.3.2 Na de aanbetaling zal SVS het stagebedrijf inlichten over de gang van zaken. In geval het stagebedrijf besluit de stage te beëindigen naar aanleiding van de informatie, komt de student niet in aanmerking voor het ontvangen van de aanbetaling.

10.3.3 Wanneer de student zelf de stage annuleert voor het betalen van de eindfactuur is de dienst geleverd. SVS zal 75% van de eindfactuur in rekening brengen bij de desbetreffende student.

10.3.4 Indien de student de factuur heeft voldaan maar heeft voor aanvang van de stage besloten de stage te annuleren als gevolg van persoonlijke omstandigheden, zoals overlijden van een naasten, zal SVS de gehele factuur retourneren onder aftrek van de aanbetaling. De student dient een schriftelijke verklaring af te leggen bij SVS. SVS heeft het recht om te beoordelen van de inschrijf documenten.

10.3.5 Indien de student de factuur heeft voldaan, maar heeft voor aanvang van de stage besloten de stage te annuleren, als gevolg van een ander dan de bovenstaande genoemde motieven is het aan SVS om vast te stellen of de student in aanmerking komt voor een restitutie van de eindfactuur.

10.3.6 De student dient alsnog de eindfactuur te betalen als de sluitingsdatum op de inschrijf document is verstreken. SVS geeft geen korting bij het behalen van de sluitingsdatum.

 

Artikel 11: Reisdocumenten

11.1 De student heeft een eigen verantwoordelijkheid om voor aanvang van de stage de juiste reisdocumenten in bezit te hebben, zoals legitimatie, MKV-visum en bewijs van de vaccinaties. SVS zal de student de gewenste informatie verschaffen over voorwaarden documenten, maar de aanvraag, het financiering en het op tijd verkrijgen van de documenten val onder de aansprakelijkheid van de student.

11.2 De student is zelf aansprakelijk voor de mogelijkheid van het niet afreizen of het verlengen door tekortkoming van de juiste documenten.

11.3 SVS is een stagebemiddelingsbureau. SVS is altijd op de hoogte van de laatste visum regelingen van stageland Suriname. Maar SVS kan dit niet 100% garanderen. SVS adviseert de student zich goed in te lezen over de visumaanvraag van de desbetreffende stageland op de website van de consulaat.

 

Artikel 12: Contract bedrijf/student

12.1 SVS ondersteunt zowel de student als het stagebedrijf omtrent het tekenen van contracten.

12.2 Stagecontract wordt getekend door student, stagebedrijf en vaak door school. SVS is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke gedeelte van het contract die door het stagebedrijf en/of student is besproken. 

12.3 De student dient SVS op de hoogte te stellen in verband met eventuele wijzigingen in het contract.

12.4 In geval er een grote wijziging plaatsvindt buiten de tekortkoming van student en/of SVS zal SVS een prioriteit stellen voor het zoeken van een nieuwe stage voor de student. Onder wijzigingen wordt onder andere verstaan:

 •  Stagebedrijf gaat failliet
 •  Stagebedrijf beëindigt onverwacht de stage

12.5 SVS is niet aansprakelijk voor de wijzigingen die in het contract worden aangebracht door het stagebedrijf, school of de student. SVS zal te allen tijde zoeken naar een geschikte oplossing.

12.6.1   In geval dat SVS onjuiste informatie heeft verschaft aan de student, komt de student in aanmerking voor het terugstorten van de aanbetaling.

12.6.2   In geval van 12.6.1 regel dient student SVS direct op de hoogte te stellen van de wijziging/tekortkoming.

12.6.3   SVS krijgt minimaal twee weken de tijd voor het vinden van een nieuwe stage en daarbij wordt er afgesproken met de student over een vergoeding van de aanbetaling.

12.7 De student is zelf aansprakelijk voor de wijzigingen die men zelf aanbrengt in de stage. De student heeft geen recht op vergoeding. Daarbij wordt de overeenstemming tussen student en SVS na wijziging beëindigd. De student dient SVS op de hoogte te stellen van de wijziging want SVS wil de student te allen tijden helpen.

12.8.1 Indien de student minder dan 4 weken na aanvang van de stage wil overstappen, dient dit worden overlegt met SVS. SVS krijgt de kans voor het zoeken naar een nieuwe stage. SVS raad af om een stage te stoppen voordat er een nieuw stage is gevonden door SVS. SVS helpt onder bepaalde gelegenheid met het vinden van een nieuwe stage zoals: 

 •    Voortkomen van meer stagiaires dan begeleiders
 •    Voortkomen van intimidatie of discriminatie
 •   De student wordt ergens anders ingezet dan afgesproken zonder enige uitzicht op de besproken functie

Indien de student na 4 weken na aanvang van de stage wil overstappen, dient dit worden overlegt met SVS. SVS krijgt de kans voor het zoeken naar een nieuwe stage. SVS raad af om een stage te stoppen voordat er een nieuw stage is gevonden door SVS. SVS wil voor de student bemiddelen mits de student al contact heeft opgenomen met SVS over de motief van waarom hij/zij wil overstappen en SVS vindt dit een rechtsgeldige motief. Uiteraard ook als er sprake is van discriminatie of intimidatie.

 

Artikel 13: Beëindiging contract door het stagebedrijf

13.1 Indien het stagebedrijf het contract tussen de organisatie en de student beëindigt als gevolg van attitude of niveau van de student, SVS is niet aansprakelijk en heeft geen verdere verplichting meer. De contracten evenals de reden voor het ontslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de twee partijen die het contract hebben ondertekend. Hiervoor is er geen mogelijkheid tot terugbetalingen vanuit SVS.

13.2 In geval het stagebedrijf het contract voortijdig beëindigt tussen de organisatie en de student op grond van interne motieven en niet op grond van

attitude van de student, zal SVS proberen naar het zoeken van een soortgelijke stage en het ook verwezenlijken voor de student. Er zitten geen extra kosten aan verbonden noch kan SVS aansprakelijk worden gesteld.

13.3 In geval dat het stagebedrijf voorneemt het contract te beëindigen of te annuleren door toedoen van de student en de student wil dat SVS opzoek gaat naar een nieuwe stage. Hiervoor gaat de bemiddelingsproces opnieuw van start met de daarbij behorende kosten zoals vermeld op de website van SVS. De student hoeft niet opnieuw de administratiekosten van €25,00 euro te betalen.

 

Artikel 14: SVS

14.1 SVS is een bemiddelingsbureau. De tarieven die SVS handhaaft bestaat uit het middelen van stage en/of huisvesting. SVS biedt extra service aan zoals informatie van het visum, stage, huisvesting etc. Daarbij is de student zelf verantwoordelijk voor het inlichten van informatie over bijkomende zaken zoals de visumaanvraag.

14.2.1 In de periode dat SVS druk bezig is met de bemiddeling, accepteert SVS geen verantwoordelijkheid voor enige wettelijke consequenties of aansprakelijkheid die voortkomt uit de overeenstemming met SVS. 

14.2.2 SVS is niet aansprakelijk voor afspraken die tussen school, de student en het stagebedrijf zijn gemaakt en voor de functie als bemiddelaar tussen deze partijen. SVS is niet aansprakelijk voor de extra kosten dat de student maakt.

14.3 SVS kan niet 100% garantie geven voor het verwezenlijken van een stage voor de student. Circa 95% van de ingeschreven studenten krijgt een stageplaats dat voldoet aan de wensen van de student.

14.4.1 In geval dat de bemiddeling niet volbracht wordt gaat paragraaf artikel 7 aanbetalingen (niet) retourneren van kracht.

14.4.2 SVS is niet aansprakelijk voor de gevolgen dat er ontstaat bij het niet verwezenlijken van de bemiddeling.

 14.4.3 SVS is niet aansprakelijk voor het verschaffen van de onjuiste informatie over het stagebedrijf en/of student.

14.5 Alle klachten met betrekking tot de stage moeten direct worden gemeld aan SVS. SVS neemt de klachten serieus en zal een hoge prioriteit stellen en daarnaar handelen volgens de algemene voorwaarden.

14.6 Indien de student het werk van SVS belemmert door bijvoorbeeld het verstrekken van onjuiste informatie of het doelbewust verstoren van de werkzaamheden, kan SVS hiervoor extra kosten boven op de eindfactuur berekenen. SVS bepaald de hoogte van de extra kosten.

14.7 Indien de stage niet wordt goedgekeurd door de desbetreffende opleiding van de student door het niet juist en/of tijdig communiceren van de stageplek en/of de overeenstemming met SVS zal de student geen recht hebben op een vergoeding.

14.8 Als de student de contactgegevens van de stagebedrijven gebruikt voor eigen rendement of delen met derden, heeft SVS recht op kosten van een complete stagebemiddeling alsook de kosten van de geleden schade door te berekenen aan de student.

 14.9 SVS heeft het recht om foto´s/video´s via social media te gebruiken voor

promotiedoeleinden, offline én online. De bezitter heeft het recht om te vragen de foto/video weer offline te halen of in de toekomst niet meer te gebruiken. SVS zal de foto/video direct uit het systeem halen. De bezitter heeft geen recht op onkosten of vergoeding met betrekking tot materiaal.

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.stageverblijfsuriname.nl 

Deze voorwaarden kan je opvragen via info@stageverblijfsuriname.nl